Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 1 Definities

In deze algemene
voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument of opdrachtgever gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht;
 2. consument: de koper, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 3. consumentkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. dag: kalenderdag
 5. duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de consument of opdrachtgever of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;
 7. ondubbelzinnige verklaring: de verklaring van een consument of opdrachtgever aan de ondernemer die slechts voor één uitleg vatbaar is. De verklaring bevat in ieder geval:
 8. naam van de consument of opdrachtgever;
 9. (factuur)adres;
 10. (factuur)postcode en woonplaats;
 11. telefoonnummer;
 12. e-mailadres;
 13. ordernummer;
 14. product waarop de verklaring betrekking heeft.
 15. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan ondernemer;
 16. overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de handelaar en de consument of opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument of opdrachtgever en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;

Art. 2 De ondernemer   

                Ondernemer:                                      Tavolo
enzo

                Gevestigd te:                                       Westerkerkweg 79, 1606 BB te Venhuizen, Nederland

                KvK-nummer:                                      65082079

                E-mailadres:                                         info@tavoloenzo.nl

                Telefoonnummer:                              +31 (0) 6 51587651

Art. 3 De onderneming

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
  aan Tavolo enzo gelieerde website, waaronder https://tavoloenzo.nl.

Art. 4 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer
  en consument of opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument of opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien
  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer
  zijn in te zien en zij op verzoek van de consument of opdrachtgever zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan, in
  afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
  consument of opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
  deze door de consument of opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
  mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument of opdrachtgever langs
  elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de websites
  van de ondernemer.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid
  van overeenkomstige toepassing en kan de consument of opdrachtgever zich in
  geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Art. 5 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument of opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument of opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Hoofdstuk 2. De overeenkomst

Art. 6 Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van
  de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of kennelijke
  fouten.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
  waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen.
 4. Prijsverhogingen
  vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
  indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen; of
 6. de consument of opdrachtgever de bevoegdheid heeft de
  overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
  ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
  btw.

Art. 7 Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving
  van de aangeboden zaken en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument of
  opdrachtgever mogelijk te maken.
 2. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
  deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden zaken en/of diensten. Indien
  de weergave niet waarheidsgetrouw is, wordt dat expliciet in het aanbod
  vermeld.
 3. Voordat de consument of opdrachtgever gebonden is aan
  een overeenkomst op afstand, dan wel aan een daartoe strekkend aanbod,
  verstrekt de ondernemer de consument of opdrachtgever op duidelijke en
  begrijpelijke wijze, voor zover van toepassing op dat aanbod, de volgende
  informatie:
 4. de totale prijs van de zaak, met inbegrip van alle
  belastingen;
 5. in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of
  portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs op
  voorhand niet kunnen worden berekend, het feit dat dergelijke kosten
  verschuldigd kunnen zijn;
 6. de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en
  welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 7. het al dan niet van toepassing zijn van het ontbindingsrecht;
 8. de wijze van betaling, levering,
  uitvoering, de termijn waarbinnen de ondernemer zich verbindt de zaak te
  leveren of de diensten te verlenen en, voor zover van toepassing, het
  klachtafhandelingsbeleid van de ondernemer;
 9. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de
  termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 10. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand
  indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
  worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het
  gebruikte communicatiemiddel;
 11. of de overeenkomst na
  de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument
  of opdrachtgever te raadplegen is;
 12. de manier waarop de consument of opdrachtgever, voor
  het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte
  gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 13. de eventuele andere talen waarin, naast het
  Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 14. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft
  onderworpen en de wijze waarop de consument of opdrachtgever deze gedragscodes
  langs elektronische weg kan raadplegen;
 15. indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft
  of onder voorwaarden geschiedt, de uiterlijke geldigheidsduur of de
  uitdrukkelijke voorwaarden waaronder het aanbod kan worden aanvaard.
 16. Kennelijke
  fouten in het aanbod, kennelijke verschrijvingen daaronder begrepen, binden de
  ondernemer niet. Uitdrukkelijk hierbij genoemd zijn fouten in de aanbieding
  geadverteerd elders dan op de site van de ondernemer, waarbij de informatie op
  de site van de ondernemer te allen tijde als leidend wordt beschouwd. Mede
  onder een kennelijke fout wordt verstaan een dusdanig laag aanbod dat de consument
  of opdrachtgever wist of in redelijkheid behoorde te weten dat het een
  kennelijke verschrijving in het aanbod betrof.  
 17. In geval de consument of opdrachtgever is ingegaan op
  een aanbod met een kennelijke verschrijving of kennelijke fout, wordt de consument
  of opdrachtgever onverwijld per e-mail van de kennelijke fout op de hoogte
  gesteld. In de e-mail wordt tevens een termijn gesteld waarbinnen de consument
  of opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden in te gaan op het juiste aanbod.

Art. 8 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
  bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door
  de consument of opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 2. Indien de consument of opdrachtgever het aanbod langs
  elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
  elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van dat aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument
  of opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot
  stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
  maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
  zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument of opdrachtgever
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Indien bij de ondernemer na het sluiten van de
  overeenkomst ter harer kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te
  vrezen dat de consument of opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting gaat
  voldoen, mag de ondernemer de nakoming van haar deel van de overeenkomst
  opschorten, de overeenkomst ontbinden of aan de uitvoering van de overeenkomst
  bijzondere voorwaarden verbinden.
 5. De ondernemer stuurt de consument of opdrachtgever bij
  de zaak of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat
  deze door de consument of opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, mee:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar
  de consument of opdrachtgever met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
  of opdrachtgever van het ontbindingssrecht gebruik kan maken, dan wel een
  duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na
  aankoop;
 9. de in artikel 7 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen
  gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument of
  opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien
  de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Hoofdstuk 3. Uitvoering van de overeenkomst

Art. 9 Levering

 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Mocht een product toch beschadigd bij de consument of opdrachtgever worden afgeleverd dan kan zij dit de ondernemer binnen 3 werkdagen na aflevering van het product melden via een ondubbelzinnige verklaring, met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 1 onder g van deze voorwaarden.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 7 van deze voorwaarden is vermeld, voert de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of opdrachtgever hiervan, uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling geplaatst is, bericht. De consument of opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Producten worden afgeleverd op het door de consument of opdrachtgever aan de ondernemer opgegeven adres. Indien het adres niet blijkt te kloppen en/of het product wordt teruggestuurd, wordt door de ondernemer geen verdere actie ondernomen. Als blijkt dat het product niet geleverd kan worden, omdat de klant op een 1e verdieping of hoger woont of een te smalle deuringang heeft zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld (denk aan trappenhuis met bocht erin, smalle trapopgang, smalle deur etc.) dan heeft onze transporteur het recht om ter plekke te beslissen de tafel weer retour te nemen. Dit kan voorkomen worden door de woonsituatie met onze transporteur te bespreken en eventueel een meubellift te huren (kosten zijn voor consument). Indien we niet geïnformeerd zijn en onverrichte zaken weer kunnen gaan dan zijn de kosten van een tweede levering voor rekening van de consument.
 5. Producten waarover binnen twee maanden niet door de consument of opdrachtgever is beschikt of waarvoor de consument of opdrachtgever zich binnen die periode niet heeft gemeld, vervallen aan de ondernemer.
 6. Als de consument of opdrachtgever te kennen heeft gegeven aanspraak te willen maken op een teruggestuurd product, worden eventuele kosten voor verzending in rekening gebracht bij de consument of opdrachtgever.
 7. Het product wordt na ontvangst van de kosten voor verzending aan de consument of opdrachtgever teruggestuurd. De terugzending wordt op dezelfde wijze behandeld als de eerste verzending. De overige bepalingen van dit artikel zijn op de terugzending van overeenkomstige toepassing.

Art. 10 Betaling

 1. Betaling is mogelijk op de daartoe door de ondernemer aangeboden betaalmethoden.
 2. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument of
  opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
  ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in art. 17 lid 1 van deze voorwaarden.
  In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
  termijn aan nadat de consument of opdrachtgever de bevestiging van de
  overeenkomst heeft ontvangen.
 3. Bij de verkoop van producten aan consument mag in algemene voorwaarden
  nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer
  vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
  aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
  alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 4. De consument of opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte
  of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument of opdrachtgever heeft de
  ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument
  of opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Art. 11 Shoptegoed

 1. Shoptegoed is geldig tot de in het aanbod van het shoptegoed gestelde
  termijn.
 2. Indien in het aanbod van het shoptegoed geen termijn is gesteld, is het
  shoptegoed geldig voor 5 jaar.
 3. De termijn van het shoptegoed vangt aan op de dag volgend op de dag waarop
  het shoptegoed is verstuurd.

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen, conformiteit
en garantie

Art. 12 Intellectuele
eigendom

 1. Ondernemer
  behoudt te allen tijde het recht op alle intellectuele eigendom, welke
  voortvloeien uit of het resultaat zijn van de door ondernemer geleverde dienst,
  tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 2. Alle
  rechten van intellectuele of industrieel eigendom, alsmede soortgelijke rechten
  tot bescherming van informatie, welke betrekking hebben op de door ondernemer
  vervaardigde en aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten, blijven
  eigendom van ondernemer. Niets in de met opdrachtgever gesloten of te sluiten
  overeenkomst strekt tot overdracht van zodanige rechten, tenzij expliciet
  anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever
  verkrijgt, tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen, slechts een
  niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de
  producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen.
  Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden,
  neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan opdrachtgever opgelegd.
 4. Opdrachtgever
  is niet gerechtigd de producten en resultaten van diensten aan te wenden anders
  dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
 5. Opdrachtgever
  is niet gerechtigd de producten en resultaten van de diensten of de daarin
  besloten of op andere wijze aan hem/haar bekend geworden gegevens te
  verveelvoudigen en/of aan derden te openbaren, tenzij ondernemer uitdrukkelijk
  schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
 6. Opdrachtgever
  zal aanduidingen van ondernemer of haar leveranciers betreffende
  auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele
  eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 7. Ondernemer
  staat ervoor in dat zij gerechtigd is het gebruiksrecht aan opdrachtgever te
  verstrekken en vrijwaart opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden
  terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten
  en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd
  in samenhang met goederen van derden, tenzij opdrachtgever in het laatst
  genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking
  hebben op de door ondernemer geleverde producten en/of resultaten van de
  diensten.
 8. Bij
  overtreding van het in de voorgaande leden bepaalde is opdrachtgever aan
  ondernemer voor iedere overtreding een boete van €25.000,00 verschuldigd,
  ongeacht de overige rechten van ondernemer op nakoming, ontbinding,
  schadevergoeding en dergelijke.

Art. 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Ondernemer
  behoudt de eigendom van alle door hem geleverde zaken, totdat de opdrachtgever
  volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. De opdrachtgever
  is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan
  overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te
  verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is opdrachtgever
  voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander
  recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de opdrachtgever
  is overgegaan.
 3. De opdrachtgever
  is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig
  en als herkenbaar eigendom van ondernemer te bewaren.

Art. 14 Conformiteit

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten beantwoorden
  aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
  eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een product beantwoordt in ieder geval niet aan de overeenkomst indien zij,
  mede gelet op de aard van het product en de mededelingen die de ondernemer over
  het product heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de consument of
  opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten.
 3. De consument of opdrachtgever kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet
  aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van
  de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, in het bijzonder
  gelet op hetgeen bepaald in art. 15 van deze voorwaarden.
 4. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur
  verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die
  de consument of opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de
  ondernemer kan doen gelden.

Art. 15 Bijzondere bepalingen conformiteit

 1. Naast nieuwe producten biedt de ondernemer ook refurbished producten aan.
 2. Onder refurbished producten vallen producten die:
 3. retour zijn gekomen van een eerdere verkoop aan een consument of
  opdrachtgever;
 4. afkomstig zijn uit een omvangrijke verkopersretour;
 5. gebruikt zijn als etalagemodel; of
 6. gebruikt zijn voor productfoto`s.
 7. Refurbished producten zijn te allen tijde getest, waar nodig schoongemaakt,
  op het uiterlijk beoordeeld en opnieuw verpakt, mogelijk in een neutrale
  verpakking.
 8. Omdat refurbished producten uit de verpakking zijn geweest, vertonen zij
  mogelijk lichte gebruikssporen. Onder gebruikssporen worden verstaan lichte krasjes,
  onvolkomenheden en kleine optische imperfecties aan het product. Het vertonen
  van gebruikssporen is geen reden aan te nemen dat een product niet voldoet aan
  de eisen van conformiteit, als bedoeld in art. 14 van deze voorwaarden.
 9. Indien het aanbod een refurbished product betreft, wordt daarvan door de
  ondernemer altijd melding gemaakt.
 10. Op een refurbished product zijn de bepalingen van het ontbindingsrecht van
  overeenkomstige toepassing, tenzij de ondernemer in het aanbod expliciet is
  afgeweken van die bepalingen.  

Art. 16 Garantie

 1. De ondernemer hanteert een garantietermijn van twee jaar, tenzij expliciet
  in het aanbod anders is vermeld of de garantietermijn gezien de aard van het
  product onredelijk is.
 2. In het geval van refurbished producten hanteert de ondernemer een
  garantietermijn van 12 maanden, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 3. De garantie geldt niet, indien het gebrek te wijten is aan:
 4. onoplettendheid van de consument of opdrachtgever;
 5. oneigenlijk gebruik van het product;
 6. gebruiksschade;
 7. opzettelijke beschadiging; of
 8. nagelaten verzorging van het product.
 9. De ondernemer gaat ervan uit dat een product ondeugdelijk was toen de consument
  of opdrachtgever het product kocht, indien het gebrek zich binnen zes maanden
  na aankoop openbaart, tenzij de aard van het product zich daartegen verzet.
 10. De consument of opdrachtgever moet binnen twee maanden nadat het gebrek
  zich heeft geopenbaard, daarvan schriftelijk op ondubbelzinnige wijze melding
  maken bij de ondernemer, met inachtneming van hetgeen bepaald in art 1 onder g
  van deze voorwaarden.
 11. Indien het gebrek niet binnen twee maanden na het openbaren gemeld is bij
  de ondernemer, vervalt het recht op garantie.
 12. De ondernemer probeert te allen tijde eerst het product te repareren.
  Indien reparatie in redelijkheid niet mogelijk is, biedt de ondernemer een
  vervangend product aan. De consument of opdrachtgever heeft pas recht op
  restitutie van het aankoopbedrag indien reparatie redelijkerwijs niet mogelijk
  is en geen vervangend product geleverd kan worden.
 13. Reparatie is kosteloos indien het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop
  heeft geopenbaard. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen
  kosten voor reparatie in rekening gebracht worden, indien het gebrek zich na
  zes maanden heeft geopenbaard. De consument of opdrachtgever wordt te allen
  tijde eerst op de hoogte gebracht van de kosten van reparatie, alvorens de
  ondernemer tot de reparatie overgaat.
 14. Valt de reparatie niet onder de garantie, maar is reparatie in redelijkheid
  wel mogelijk, dan kan toch tot de reparatie overgegaan worden. De consument of
  opdrachtgever wordt per e-mail van de mogelijkheid tot en de kosten van
  reparatie op de hoogte gebracht. Tot de reparatie wordt overgegaan indien de consument
  of opdrachtgever hiervoor toestemming heeft gegeven.
 15. De ondernemer streeft naar een reparatietijd van vier tot acht weken. Is de
  ondernemer afhankelijk van voor de reparatie ingeschakelde derden of levering
  van onderdelen door ingeschakelde derden, dan kan de reparatietijd oplopen tot
  drie of vier maanden.
 16. Geen beroep op ontbinding kan worden gedaan vanwege een te lange
  doorlooptijd van de reparatie.
 17. De garantietermijn wordt, in geval van reparatie, opgeschort gedurende de
  termijn dat het product ter reparatie is aangeboden.

Hoofdstuk 5 Ontbinding en geschillen

Art. 17.
Ontbindingsrecht

 1. De consument kan de koop op afstand zonder opgave van reden ontbinden tot
  een termijn van 14 dagen is verstreken, na:
 2. bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de
  overeenkomst wordt gesloten.
 3. bij een consumentkoop:
 4. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die
  niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen;
 5. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die
  niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien de consument
  in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk
  worden geleverd;
 6. de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die
  niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
  ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende
  zendingen of onderdelen; of
 7. de dag warop de consument of een door de consument aangewezen derde, die
  niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die
  strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
 8. De consument oefent het in lid 1
  bedoelde recht uit door binnen de in lid 1 gestelde termijn aan de ondernemer een
  daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen, met inachtneming van
  hetgeen bepaald in art. 1 onderdeel g van deze voorwaarden.
 9. Indien de consument een ondubbelzinnige verklaring doet aan de ondernemer, dan
  bevestigt de ondernemer de ontvangst van deze verklaring per e-mail. In deze
  e-mail worden tevens de benodigde gegevens verstrekt voor de juiste verzending
  van het product dat ten grondslag ligt aan de ontbonden overeenkomst.
 10. Indien de ondubbelzinnige verklaring de ondernemer niet heeft bereikt, ligt
  de bewijslast van het versturen bij de consument.
 11. De ondernemer behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste verklaringen
  niet in behandeling te nemen.
 12. Het enkel terugsturen van het product wordt niet gezien als het uitoefenen
  van het recht van ontbinding. Op het enkel terugsturen van het product door de consument
  is art. 9 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
 13. De consument is verantwoordelijk voor een correcte terugzending van het
  product in een deugdelijke verpakking. Onder een deugdelijke verpakking wordt
  in ieder geval verstaan de onbeschadigde verpakking waarin het product aan de consument
  of opdrachtgever geleverd is.
 14. Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening
  van het in lid 1 bedoelde recht.
 15. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het
  product veroorzaakt door een, voor het terugsturen, door de consument
  ingeschakelde derde. Op de consument rust de bewijslast voor het op juiste
  wijze verzenden en verzekeren van het product in geval van vermissing of
  beschadiging gedurende de terugzending.
 16. Ruilen van een product is niet mogelijk. Het staat de consument vrij om een
  overeenkomst, binnen de in lid 1 gestelde termijn, te ontbinden en  een nieuw product te bestellen.

Art. 18 Uitsluiting ontbindingsrecht

 1. De consument of opdrachtgever heeft geen recht van ontbinding bij
  producten:
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties
  van de consument of opdrachtgever;
 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 7. zijnde audio- en/of video-opnamen
  en computersoftware waarvan de consument of opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken
  of, in het geval van onlinecursussen, vanaf het moment dat de consument of
  opdrachtgever heeft ingelogd;
 8. zijnde losse kranten en tijdschriften; of
 9. zijnde de levering van digitale inhoud die niet op een
  materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met
  uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument of opdrachtgever en de
  consument of opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van
  zijn recht van ontbinding.
 10. De consument of opdrachtgever heeft geen recht van ontbinding bij diensten:
 11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
  verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument of
  opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; of
 13. betreffende weddenschappen en loterijen.
 14. De ondernemer kan het herroepingsrecht als bedoeld in de leden 1 en 2
  slechts uitsluiten, indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
  tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Art. 19 Kosten in geval van ontbinding

 1. De kosten voor het terugzenden van een product komen, in geval van een
  beroep op het ontbindingsrecht, voor rekening van de consument.
 2. De ondernemer behoudt zich, in geval van ontbinding, het recht voor niet
  het gehele aankoopbedrag terug te storten, indien het product beschadigingen
  heeft of gebruikt is anders dan noodzakelijk is om vast te stellen of het
  product voldoet aan de wensen van de consument.
 3. Indien de consument een
  aankoopbedrag heeft betaald, wordt het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van
  het product bij de ondernemer, terugbetaald, een en ander met inachtneming van
  hetgeen bepaald in lid 2.
 4. De consument wordt onverwijld, met redenen omkleed, per e-mail op de hoogte
  gesteld van het feit dat niet het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald. De
  consument kan afzien van het recht van ontbinding, indien niet het volledige aankoopbedrag
  wordt terugbetaald, door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer,
  met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 1 onder g van deze voorwaarden.
 5. Indien niet het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald, wacht de
  ondernemer tot 14 dagen na ontvangst van het product met terugbetalen van het
  gedeeltelijke aankoopbedrag. De consument kan afzien van zijn ontbindingsrecht
  tot het moment dat het gedeeltelijke aankoopbedrag is teruggestort op zijn
  rekening.
 6. Indien de consument afziet van
  het ontbindingsrecht, komen de kosten voor verzending voor rekening van de consument.
  Na ontvangst van de kosten voor verzending wordt het product binnen 14 dagen
  door de ondernemer teruggestuurd.

Art. 20 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
  en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument
  of opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen door middel
  van een ondubbelzinnige verklaring, met inachtneming van het bepaalde in art 1
  onder g van deze voorwaarden, bij de ondernemer worden neergelegd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
  dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
  termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
  wanneer de consument of opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan
  verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Art. 21 Wijzigen van de Algemene Voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is
  steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen
  zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de opdrachtnemer
  de opdrachtgever van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft
  gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken,
  zonder dat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven
  met de wijzigingen niet in te stemmen.

Art. 22 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument of opdrachtgever
  waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen die
  uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen
  is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter
  zake bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van ondernemer.
 3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een
  of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen
  overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en
  zullen ondernemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
  ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen,
  waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel
  vernietigde bepalingen in acht worden genomen.